top of page
DVS - Menadzment Opreme

MENADŽMENT PROJEKATA

Upravljanje projektom u AV (audio-vizuelnoj) integraciji uključuje planiranje, izvršavanje i kontrolu različitih zadataka i aktivnosti uključenih u projektovanje, instaliranje i integraciju AV sistema za klijenta. 

Proces upravljanja projektom u AV integraciji obično uključuje sledeće faze realizacije:  

  • Planiranje projekta: Menadžer projekta radi sa klijentom kako bi definisao obim projekta, uspostavio ciljeve i izradio plan projekta koji uključuje vremenske rokove, budžet i raspodelu resursa .

  • Alokacija resursa: Menadžer projekta identifikuje resurse potrebne za projekat, uključujući osoblje, opremu i materijale. Zatim dodeljuju resurse na osnovu plana projekta i zahteva klijenta. 

  • Izvršenje projekta: Menadžer projekta nadgleda izvršenje projekta, obezbeđujući da se zadaci završe na vreme iu okviru budžeta. Oni takođe koordiniraju sa izvođačima radova i drugim zainteresovanim stranama kako bi osigurali da projekat napreduje kako je planirano. 

  • Praćenje i kontrola projekta: Menadžer projekta prati napredak projekta, identifikuje potencijalne probleme i rizike i preduzima korektivne mere po potrebi da bi projekat bio na pravom putu.

  • Kontrola kvaliteta: Menadžer projekta osigurava da AV sistem ispunjava zahteve klijenta i standarde kvaliteta. Oni takođe koordiniraju sa agencijama za testiranje i inspekciju kako bi osigurali da je sistem potpuno funkcionalan i bezbedan za upotrebu. 

  • Isporuka projekta: Menadžer projekta nadgleda konačnu isporuku i instalaciju AV sistema, osiguravajući da je pravilno instaliran i integrisan sa postojećim sistemima klijenta.

Projektovanje, instalacija i integracija AV sistema

Dobro dizajniran AV sistem treba da bude jednostavan za korišćenje, pouzdan i da korisnicima pruži visokokvalitetno audio i vizuelno iskustvo

Planiranje

Kontrola kvaliteta

Integracija

Održavanje

bottom of page